Statut fundacji

Statut tekst jednolity z dnia 17.10.2019

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja,, Nigdy nie jest za późno”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Maję Stępień, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza –  Pawła Kusiak  w kancelarii notarialnej w, Tarnowie Podgórnym, ul. Ks. Czesława Niklewicza 1 lok.15 w dniu 10.03.2016 roku działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego statutu.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest Przeźmierowo.
 2. Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.
 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
  1. Fundacja nie tworzy terenowych jednostek organizacyjnych.
 4. Dla właściwego realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Fundacja może tworzyć biura, powoływać oddziały, filie, spółki i inne podmioty służące do realizacji celów statutowych oraz prawidłowości funkcjonowania Fundacji.
 6. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu.
 7. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.
 8. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§3

 1. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 2. Fundacja od momentu jej zarejestrowania posiada osobowość prawną.

§4

I. Celami Fundacji są:

 1. Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu poprawę społecznego funkcjonowania dzieci, młodzieży i dorosłych.
 2. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym – Aktywizacja seniorów.
 3. Profilaktyka antynowotworowa oraz wspieranie osób i ich rodzin dotkniętych chorobą tzw.coaching onkologiczny.
 4. Ochrona i promocja zdrowia w tym racjonalnego odżywiania.
 5. Podejmowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego dorosłych, w tym promowanie idei kształcenia (uczenia się) przez całe życie.
 6. Promowanie sztuki, literatury i muzyki oraz działań arte-terapeutycznych.
 7. Budowanie świadomości społecznej oraz kształtowanie postaw rozwojowych dzieci i młodzieży.
 8. Prowadzenie edukacji pozaszkolnej.
 9. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 10. Inspirowanie i wspieranie osób poszukujących własnego rozwoju.
 11. Propagowanie wolontariatu i idei non-profit.
 12. Promowanie i wspieranie działań organizacji pozarządowych i społecznych inicjatyw lokalnych.
 13. Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego.
 14. Wspieranie rozwoju nauki, techniki, wynalazczości i innowacyjności.
 15. Wyrównywanie szans osób i grup dyskryminowanych.
 16. Wspieranie aktywności osób niepełnosprawnych.
 17. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 18. Pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych.
 19. Promowanie postawy nastawionej na korzystanie z dóbr kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 20. Krzewienie tolerancji i wspólnoty międzykulturowej.
 21. Ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich a także działania wspomagające rozwój demokracji.
 22. Działalność charytatywna

§5

I. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez następujące działania:

 1. Organizowanie: szkoleń, warsztatów, kursów, zajęć terapeutycznych, wykładów, spotkań, konferencji, festynów i imprez,
 2. Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego.
 3. Prowadzenie działalności profilaktycznej.
 4. Promowanie i organizowanie działań arte-terapeutycznych.
 5. Promowanie i organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
 6. Promocję i organizację wolontariatu.
 7. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, sektorem publicznym i prywatnym.
 8. Wspieranie inicjatyw społecznych.
 9. Realizowanie projektów informacyjnych, naukowych, edukacyjnych, badawczych.
 10. Pozyskiwanie, zarządzanie i rozdzielanie funduszy zewnętrznych.
 11. Prowadzenie działalności wydawniczej,

II. Fundacja realizuje swojej cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

III. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami .

IV. Przychód z prowadzonej przez Fundację działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

V. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

VI. Środki uzyskiwane przez Fundację z działalności gospodarczej w całości są przekazywane na cele statutowe Fundacji.

Vous serez en mesure de profiter les caresses pour aussi longtemps que quatre heures, le Vardenafil est un médicament populaire qui aide de nombreux hommes à faire face à https://mpharmacien.com/ leurs pathologies sexuelles depuis des années. Retarder vos saisies et est sans conséquence sur la suite de vos bilans, mais de nombreux médecins ont déclaré que le travail devrait être félicité.

VII. Decyzję o podjęciu przez Fundację działalności gospodarczej podejmuje Fundator na podstawie uchwały.

ROZDZIAŁ IIa

I. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego nieodpłatną w zakresie

 1. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (88.99.Z)

II. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego odpłatną w zakresie:

 1. Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych (84.12.Z)
 2. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (88.10.Z)
 3. Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
 4. Artystyczna i literacka działalność twórcza (90.03.Z)
 5. Działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z)
 6. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (85.52.Z)
 7. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (85.51.Z)

III. Działalność opisana w Rozdziale II A pkt. II może na podstawie decyzji zarządu Fundacji być prowadzona nieodpłatnie poprzez częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat osoby lub instytucji, na rzecz której prowadzona jest działalność.

ROZDZIAŁ III

Majątek i dochody Fundacji

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 2. Dochody Fundacji pochodzić mogą z:
  1. darowizn, spadków, zapisów,
  2. dotacji i subwencji oraz grantów,
  3. zbiórek i imprez publicznych,
  4. dochodów z majątku Fundacji,
  5. odsetek i depozytów bankowych,
  6. odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 3. Całość dochodów uzyskanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

ROZDZIAŁ IV

I. Władze Fundacji

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej  Zarządem  jest organem obligatoryjnym  Fundacji powoływanym przez Fundatora.
 2. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa. 2a.Fundator może zostać powołany jako członek zarządu Fundacji.
 3. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Fundatora w każdym czasie.
 4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 5. Członkiem Zarządu może zostać wyłącznie osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku śmierci, utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, zrzeczenia się członkostwa lub odwołania.
 7. Fundator może uchwalać regulamin funkcjonowania Zarządu.
 8. Zarząd może pobierać za swoje czynności wynagrodzenie, może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub pozostawać z Fundacją w stosunku prawnym wynikającym z umów cywilnoprawnych.

II. Uprawnienia Zarządu;

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
  2. realizacja celów statutowych,
  3. uchwalanie planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
  4. uchwalanie regulaminów,
  5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  6. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  7. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
  8. ustanawianie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji.

III. Posiedzenia Zarządu

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy albo na wniosek pozostałych członków Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu. Prezes Zarządu przesyła informację o terminie posiedzenia Zarządu pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
 4. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów.
 5. W przypadku Zarządu wieloosobowego uchwały są podejmowane w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 6. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 7. Z tytułu pełnienia swoich funkcji członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie.
 8. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady Fundacji oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
 9. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć kierownicy jednostek organizacyjnych oraz inni pracownicy Fundacji w celu udzielania wyjaśnień.

IV. Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji ,zwana dalej Radą jest organem doradczym, opiniotwórczym i kontrolnym,który może zostać powołąny przez Fundatora.
 2. Rada składa się z minimum 2 członków, których powołuje  Fundator i ich odwołuje w każdym czasie z własnej inicjatywy lub na wniosek przewodniczącego Rady.
 3. Pracami Rady kieruje przewodniczący Rady powołany  przez Fundatora do pełnienia tej funkcji.
 4. Członkowie Rady Fundacji;
  1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej
  2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
  3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Fundacji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni
 5. Do kompetencji przewodniczącego Rady należy;
  1. opracowywanie materiałów informacyjnych dla mediów
  2. uczestniczenie w organizowanych akcjach charytatywnych i promocyjnych
  3. uczestniczenie także z innymi członkami Rady i Zarządu w konferencjach, seminariach, spotkaniach z mediami, sponsorami i darczyńcami
 6. Regulamin pracy Rady ustala, zmienia i zatwierdza Fundator.
 7. Do uprawnień Rady należy;
  1. opiniowanie i nadzór nad realizacją okresowych planów działalności Fundacji opracowanych przez Zarząd
  2. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Fundatora lub Zarząd
  3. wyrażania opinii i nadzór w przedmiocie ustanawiania nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób fizycznych i osób prawnych zasłużonych dla idei lub celów Fundacji
  4. opiniowanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji
 8. Rada pracuje na posiedzeniach w systemie bezkadencyjnym
 9. Rada współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym ideą i celami Fundacji oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie ideą i celami Fundacji

ROZDZIAŁ V

Sposób reprezentacji

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem pkt. 2, może składać każdy członek Zarządu samodzielnie.
 2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników – oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, z zastrzeżeniem pkt 3
 3. W przypadku 2-osobowego Zarządu, w sprawach dotyczących zatrudnienia Prezesa Zarządu oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Wiceprezes Zarządu, a w sprawach dotyczących zatrudnienia Wiceprezesa Zarządu oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa Prezes Zarządu

ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu

 1. Zmiana statutu, w tym także celu działalności Fundacji może nastąpić w drodze uchwały Fundatora.
 2. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 3. Decyzję o połączeniu z inną fundacją  podejmuje Fundator w drodze uchwały.
 4. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji

ROZDZIAŁ VII

Zabrania się w odniesieniu do członków organów Fundacji:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania  majątku Fundacji na rzecz ich członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia  końcowe

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator wraz z Zarządem Fundacji w drodze uchwały
 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Fundatora i Zarządu Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji pozarządowych o zbliżonych celach
 4. Fundacja składa właściwemu ministrowi sprawozdania ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie znajdują w szczególności przepisy ustawy o fundacjach oraz obowiązujące przepisy prawa.
 6. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Krajowy Rejestr Sądowy w Poznaniu

Maja Stępień
Fundator- Prezes Zarządu

Przekaż nam 1,5% podatku!
KRS.: 0000611775

faniMani.pl

Wspieraj nas za darmo przy okazji zakupów w ponad 1000 sklepach internetowych

Więcej
Przekaż 1%

W prosty i bezpieczny sposób wypełnij swojego PITa, a 1,5% z Twojego podatku trafi do naszej fundacji!

Więcej
Przelew tradycyjny

Pobierz wstępnie przygotowany druk przelewu. Wystarczy tylko wydrukować!

Więcej

Nasi Partnerzy

Modernizację strony sfinansowano ze środków
otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu PROO

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest “Fundacja Nigdy nie jest za późno“ z siedzibą w Przeźmierowie (62-081), ul. Krańcowa 51. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez “Fundację Nigdy nie jest za późno“, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akcepuję